ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler

Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde bulunmak amacı ile oluşturdukları öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin oluşturacağı bütün toplulukları kapsar.

Genel İlkeler

Madde 3- Bu topluluklar, üyelerinin ve diğer öğrencilerin bilimsel, toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmayı, bunların araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler olarak gelişmelerine yardımcı olurlar.

Madde 4- Öğrenci Toplulukları Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde ve aşağıda belirtilen kuruluş ve çalışma esaslarına göre kurulur ve çalışırlar.

Madde 5- Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğünün görevleri:

a) Öğrencilerin topluluk kurma başvurularını bu Yönergede belirlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirerek karara bağlayıp Rektörlüğün onayına sunmak,

b) Öğrenci topluluklarının yıl boyunca yapacakları etkinlikleri değerlendirmek,

c) Öğrenci topluluklarının bu Yönerge çerçevesinde kurulmalarını, çalışmalarını ve kapatılmalarını gerektirecek durumları denetleyerek gereğini Rektörlüğe bildirmektir.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Çalışma Esasları

Kuruluş

Madde 6- Bir öğrenci topluluğu, konuyla ilgili bir öğretim elemanının girişimde bulunması veya konuya ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelerek Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne başvurusu, Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğünün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile kurulur.

Topluluklara yalnızca Çankaya Üniversitesi'nin lisans, yüksekokul, yüksek lisans öğrencileri üye olabilirler. Mezun öğrencilere fahri üyelik verilir, oy kullanamazlar ve görev alamazlar.

Madde 7- Öğrenci topluluğu üyelik koşullarına uygun en az dokuz (9) kurucu üye ile kurulur.

Yeni kurulacak öğrenci toplulukları Rektörlüğün onayından sonra işlerlik kazanırlar.

Madde 8- Her topluluğun, etkinliklerinden sorumlu bir Topluluk Akademik Danışmanı, bir Yönetim Kurulu ve bir de Denetleme Kurulu bulunur.

Madde 9- Topluluklar kurulmalarını izleyen ilk on beş (15) gün içinde İç Tüzüklerini oluşturup üye listelerini ve topluluk başkanlarının isimlerini Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne tutanakla sunarlar. Tüzüğün hazırlanmasında Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Örnek Topluluk Tüzüğü temel alınır. Müdürlük, gerekli incelemeyi yapar ve sonucu yazılı olarak Topluluk Akademik Danışmanına bildirir. Topluluk Tüzükleri, örnek Tüzüğe ve Çankaya Üniversitesi'nde geçerli Yönetmelik ve Yönergelere aykırı maddeler içeremez.

Madde 10- Topluluk kurma başvuruları her akademik yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren ilk kırk (40) gün içerisinde yapılır. Kurulmuş olan topluluklar yapacakları etkinliklerle ilgili taahhütlerini tespit ederek topluluk Yönetim Kurulu seçimlerinin bitim tarihinden itibaren kırk (40) gün içinde Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne sunarlar. Bu taahhüt metinlerinin dışında kalan etkinlikler için Topluluk Akademik Danışmanı, Madde 16'da belirtilen yolu izler.

Madde 11- Öğrenci toplulukları kendi üyelerinden ve/veya diğer Çankaya Üniversitesi öğrencilerinden para toplayamazlar. Ancak, Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanlığının onayıyla topluluklarca düzenlenecek etkinliklere sponsor /malî destekçi katkısı sağlanabilir.

Topluluklara Üyelik ve Üyelikten Ayrılma Esasları

Madde 12- Öğrenci topluluğuna üye olmak isteyen öğrenciler disiplin cezası alanlar hariç, Topluluk Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Başvuruları değerlendirilerek karara bağlanır. Kabul edilmesi halinde üyelikleri başlar. Topluluk üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Madde 13- Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı vardır. Ayrılma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla birlikte, ayrılmak isteyen öğrencinin üyeliği düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse, disiplin cezası alanlar hariç 12. maddede belirtilen şekilde müracaat eder.

Yönetim Kurulu, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarır. Karar, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alınır. Topluluk Akademik Danışmanı ve Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğünün onayları ile kesinleşir.

Toplulukların Kayıt İşleri

Madde 14- Topluluklar aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdürler.

a) Üye Kayıt Defteri,

b) Karar Defteri,

c) Etkinlikler Dosyası (çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur),

d) Üzerine zimmetli malzeme ve/veya demirbaş olan topluluklar için Demirbaş Defteri,

Toplulukların Kapatılması

Madde 15- Aşağıdaki gerekçelerle ve Rektörlük Makamının onayı ile topluluklar kapatılabilirler:

a) Her akademik yılın ilk iki ayı içerisinde Genel Kurul düzenlemeyen topluluklar,

b) Altı (6) ay süresince herhangi bir etkinlikte bulunmayan topluluklar,

c) Kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunan topluluklar,

d) Yıllık etkinlik raporlarını zamanında Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne sunmayan topluluklar,

e) Sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen topluluklar,

f) Yapılmasını istedikleri etkinlikleri zamanında Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne bildirmeyen topluluklar.

Topluluk Akademik Danışmanı

Madde 16- Her topluluğun çalışmalarını destekleyecek ve denetleyecek bir Topluluk Akademik Danışmanı olmalıdır. Topluluk Akademik Danışmanı:

a) Topluluğun çalışma alanıyla ilgili konularda danışmanlık yapar.

b) Topluluğun Üniversite ile olan ilişkilerinde yardımcı olur.

c) Gerekli gördüğü zamanlarda Topluluk Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

ç) Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve/veya okutmanları arasından kendisinin de onayı alındıktan sonra Topluluk Yönetim Kurulu tarafından Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Rektörlükçe onaylandıktan sonra göreve başlar.

d) Madde 1'de belirlenen amaçlar doğrultusunda ve Madde 9'da belirlenen kurallar çerçevesinde topluluklar ile ilgili Tüzük ve çalışma programlarının hazırlanmasını sağlar.

e) Toplulukların çalışmalarını denetler. Bu etkinliklerin Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde yürütülmesi, toplulukların Üniversitenin para, araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanmaları için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunur. Olağan şartlar içerisinde, Topluluk Akademik Danışmanı tarafından imzalanmamış hiçbir dilekçe topluluklar tarafından Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne iletilemez ve bu tür dilekçeler ilgili Müdürlük tarafından kabul edilemez.

f) Yönetim Kurullarının çalışmalarını denetler ve karar defterlerinin düzenli olarak tutulmasını takip eder. Topluluğunun Genel Kurul Toplantılarına katılır.

g) Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.

h) Topluluk tarafından düzenlenecek her türlü konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri etkinliklere davet edilecek kişilerin Üniversiteye uygunluklarını denetler, bu davetlilere ait isim ve özgeçmişleri kendi değerlendirmesi sonucunda uygun bulur ise etkinlik tarihinden en az otuz (30) gün önce Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne iletir. Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü mekanların uygunluğunu tespit eder ve davet edilecek konukların listesini Rektörlük Makamının onayına sunar. Rektörlük onayı alındıktan sonra Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü topluluğa bilgi verir ve Topluluk Akademik Danışmanı davetli kişilerle iletişim kurar. Bu davetlilerin Üniversitedeki davranışlarına yönelik her tür sorumluluğu danışmanı olduğu topluluk ile birlikte üstlenir.

i) Topluluğun yapacağı ve dışarıdan konuk davet edilmeyecek etkinliklere yönelik başvuru dilekçelerini, söz konusu etkinlikten en az yirmi (20) gün önce gerekli düzenleme ve izin süreçlerinin işleyebilmesi amacı ile Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne bildirir, daha kısa süreli etkinlik önerilerini Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğüne iletmez.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Topluluğun Organları

Topluluk Genel Kurulu

Madde 17 – Genel Kurul, Rektörlükten izin alınarak kurulmuş öğrenci topluluğunun kayıtlı üyelerinden oluşur. Olağan ve olağanüstü şekilde toplanabilir. Topluluk, ilk Genel Kurul Toplantısını topluluğun kuruluşunu izleyen ilk bir ay içerisinde, bunu izleyen olağan Genel Kurul toplantısını da takip eden her akademik yılın ilk ayı içerisinde gerçekleştirir.

Genel Kurul ilk olağan toplantısında Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer. Olağan Genel Kurul toplantısı toplam üye sayısının üçte ikisinin katılımıyla Yönetim Kurulunca belirlenen ve toplantı tarihinden on iş günü öncesinde duyurulan saat ve yerde yapılır. İlk Genel Kurul toplantısında, belirtilen üçte iki çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı tarihinden beş iş günü sonra aynı yer ve saatte üçte iki çoğunluk aranmaksızın toplantı yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı; Yönetim Kurulunun düşmesi halinde veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırma kararı alması halinde yapılır. Bu toplantı için toplam üye sayısının üçte iki çoğunluk şartı aranmaz.

Topluluk Yönetim Kurulu

Madde 18- Topluluk Yönetim Kurulu, topluluk başkanı dahil dört (4) üye öğrenciden oluşur. Bunların dördü (4) asil üye olarak topluluk öğrencileri tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu için iki (2) yedek üye de aynı şekil ve seçimle belirlenir.

Yönetim Kurulu, topluluğun yıllık çalışma programını hazırlar. Rektörlüğün onayına sunar. Onaylanmış çalışma programını uygular. Yıl sonunda topluluğun çalışma raporunu hazırlayıp Rektörlüğe sunar.

Yönetim Kurulu, topluluğu Üniversite içinde tanıtarak katılımı artırmaya çalışır.

Topluluk Denetleme Kurulu

Madde 19- Denetleme Kurulu, topluluk üyelerinin kendi aralarından seçeceği üç (3) kişiden oluşur. Denetleme Kurulu, topluluğun her türlü çalışmalarını ve işlemlerini denetler. Denetleme Kurulu, öğretim yılı sonunda, denetleme raporunu hazırlar.

Topluluk Başkanı

Madde 20- Her öğrenci topluluğu, Topluluk Yönetim Kurulu üyelerinden birini Topluluk Başkanı olarak belirler. Başkan, topluluğun kurallarının düzgün işleyişinden; topluluğunun diğer topluluklar, Topluluk Akademik Danışmanı, Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğü ve Rektörlük ile ilişkilerinden ve bu ilişkilerin eşgüdümünden sorumludur. Topluluk Başkanı en fazla üst üste iki akademik yıl başkanlık görevini yürütebilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Uzman ve Teknik Elemanlardan Yararlanma

Madde 21- Her topluluk, gerektiğinde Rektörlüğün izniyle kendi çalışma konusuna göre uzman, teknik eleman ve Üniversitemiz dışından görevlendirilecek eğitmenlerden yararlanabilir.

Disipline Yönelik Esaslar

Madde 22- Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluk amaçlarına ters düşen veya Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Topluluk Akademik Danışmanı, Topluluk Yönetim Kurulu ya da Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğünün önerisi üzerine Rektörlük Makamının onayı ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

Aynı şekilde, Madde 15'de de belirtildiği üzere, bir öğrenci topluluğunun etkinlikleri kapsamında Çankaya Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergelerine aykırı davranıldığının saptanması durumunda, topluluk Kariyer Planlama ve Kültür İşleri Müdürlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

Yürürlük

Madde 23- Bu Yönerge Senatonun Kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 24- Bu Yönergeyi Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.