×
WEB MAIL TELEFON REHBERİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ AÇILAN DERSLER UZAKTAN EĞİTİM KAMPÜSTE YAŞAM KÜTÜPHANE PORTALI ULAŞIM

Güncelleme Tarihi: 7 Mart 2017 

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Genel İlkeler

Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerde bulunmak amacı ile oluşturdukları öğrenci topluluklarının kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, Çankaya Üniversitesi öğrencilerinin oluşturacağı bütün toplulukları kapsar.

Genel İlkeler
Madde 3- Bu topluluklar, üyelerinin ve diğer öğrencilerin bilimsel, toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmayı, bunların araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler olarak gelişmelerine yardımcı olurlar.

Madde 4- Öğrenci Toplulukları Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü bünyesinde ve aşağıda belirtilen kuruluş ve çalışma esaslarına göre kurulur ve çalışırlar.

Madde 5-

Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün görevleri:
a) Öğrencilerin topluluk kurma başvurularını bu Yönergede belirlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirerek karara bağlayıp Rektörlüğün onayına sunmak,
b) Öğrenci topluluklarının yıl boyunca yapacakları etkinlikleri değerlendirmek,
c) Öğrenci topluluklarının bu Yönerge çerçevesinde kurulmalarını, çalışmalarını ve kapatılmalarını gerektirecek durumları denetleyerek gereğini Rektörlüğe bildirmektir.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve Çalışma Esasları

Kuruluş
Madde 6- Bir öğrenci topluluğu, konuyla ilgili bir öğretim elemanının girişimde bulunması veya konuya ilgi duyan öğrencilerin bir araya gelerek Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne başvurusu, Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün önerisi ve Rektörlüğün onayı ile kurulur.

Topluluklara yalnızca Çankaya Üniversitesi’nin lisans, yüksekokul, yüksek lisans öğrencileri üye olabilirler.

Topluluklar Anayasa’da ifade edilen, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe, yasalara aykırı tutum, davranış ve etkinliklerde bulunamaz.

Topluluklar, geçerli olan yasalara, Yükseköğrenim Kurulu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı, Üniversite’nin akademik ortamına uygun düşmeyen veya Üniversite’nin kamuoyunda yanlış tanınmasına yol açması muhtemel etkinliklerde bulunamaz.

Madde 7- Öğrenci topluluğu üyelik koşullarına uygun en az dokuz (9) kurucu üye ile kurulur.

Yeni kurulacak öğrenci toplulukları Rektörlüğün onayından sonra işlerlik kazanırlar.

Madde 8- Her topluluğun, etkinliklerinden sorumlu bir Topluluk Akademik Danışmanı, bir Yönetim Kurulu ve bir de Denetleme Kurulu bulunur.

Madde 9- Topluluklar kurulmalarını izleyen ilk on beş (15) gün içinde İç Tüzüklerini oluşturup üye listelerini ve topluluk başkanlarının isimlerini Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne tutanakla sunarlar. Tüzüğün hazırlanmasında Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Örnek Topluluk Tüzüğü temel alınır. Müdürlük, gerekli incelemeyi yapar ve sonucu yazılı olarak Topluluk Akademik Danışmanına bildirir. Topluluk Tüzükleri, örnek Tüzüğe ve Çankaya Üniversitesi’nde geçerli Yönetmelik ve Yönergelere aykırı maddeler içeremez.

Madde 10- Topluluk kurma başvuruları her akademik yarıyılın başlangıç tarihinden itibaren ilk kırk (40) gün içerisinde yapılır. Kurulmuş olan topluluklar yapacakları etkinliklerle ilgili taahhütlerini tespit ederek topluluk Yönetim Kurulu seçimlerinin bitim tarihinden itibaren kırk (40) gün içinde Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne sunarlar. Bu taahhüt metinlerinin dışında kalan etkinlikler için Topluluk Akademik Danışmanı, Madde 16’da belirtilen yolu izler.

Madde 11- Öğrenci toplulukları kendi üyelerinden ve/veya diğer Çankaya Üniversitesi öğrencilerinden para toplayamazlar. Ancak, Rektörlüğün önerisi ve Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın onayıyla topluluklarca düzenlenecek etkinliklere sponsor /malî destekçi katkısı sağlanabilir.

Topluluklara Üyelik ve Üyelikten Ayrılma Esasları
Madde 12- Öğrenci topluluğuna üye olmak isteyen öğrenciler disiplin cezası alanlar hariç, Topluluk Yönetim Kuruluna dilekçe ile başvururlar. Başvuruları değerlendirilerek karara bağlanır. Kabul edilmesi halinde üyelikleri başlar.

Madde 13- Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı vardır. Ayrılma dilekçesinin Yönetim Kuruluna ulaşmasıyla birlikte, ayrılmak isteyen öğrencinin üyeliği düşer. Öğrenci yeniden üye olmak isterse, disiplin cezası alanlar hariç 12. maddede belirtilen şekilde müracaat eder.

Yönetim Kurulu, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyeleri, gerekçe göstererek üyelikten çıkarır. Karar, Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile alınır. Topluluk Akademik Danışmanı ve Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün onayları ile kesinleşir.

Toplulukların Kayıt İşleri
Madde 14- Topluluklar aşağıda belirtilen defterleri tutmakla yükümlüdürler.
a)Üye Kayıt Defteri,
b)Karar Defteri,
c)Etkinlikler dosyası (çalışma programı, raporlar ve diğer belgeler bulunur),
d)Üzerine zimmetli malzeme ve/veya demirbaş olan topluluklar için Demirbaş Defteri,

Toplulukların Birleştirilmesi veya Kapatılması
Madde 15- Aşağıdaki gerekçelerle ve Rektörlük Makamı’nın onayı ile topluluklar kapatılabilirler:
a)Altı (6) ay süresince herhangi bir etkinlikte bulunmayan topluluklar,
b)Kuruluş amacı dışında faaliyetlerde bulunan topluluklar,
c)Yıllık etkinlik raporlarını zamanında Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne sunmayan topluluklar,
d)Sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen topluluklar,
e)Yapılmasını istedikleri etkinlikleri zamanında Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne bildirmeyen topluluklar.

Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut topluluklar arasında benzer uğraş alanlarında faaliyet gösteren ve benzer amaçları olan Topluluklar Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nce değerlendirilir ve gerekli görüldüğü takdirde birleştirilir.

Topluluk Akademik Danışmanı
Madde 16- Her topluluğun çalışmalarını destekleyecek ve denetleyecek bir Topluluk Akademik Danışmanı olmalıdır. Topluluk Akademik Danışmanı:
a)Topluluğun çalışma alanıyla ilgili konularda danışmanlık yapar.
b)Topluluğun Üniversite ile olan ilişkilerinde yardımcı olur.
c)Gerekli gördüğü zamanlarda Topluluk Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
ç)Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve/veya okutmanları arasından kendisinin de onayı alındıktan sonra Topluluk Yönetim Kurulu tarafından Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne bildirilir. Rektörlükçe onaylandıktan sonra göreve başlar.
d)Madde 1’de belirlenen amaçlar doğrultusunda ve Madde 9’da belirlenen kurallar çerçevesinde topluluklar ile ilgili Tüzük ve çalışma programlarının hazırlanmasını sağlar.
e)Toplulukların çalışmalarını denetler. Bu etkinliklerin Üniversitenin belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde yürütülmesi, toplulukların Üniversitenin para, araç-gereç ve yer olanaklarından yararlanmaları için gerekli yönetimsel girişimlerde bulunur. Olağan şartlar içerisinde, Topluluk Akademik Danışmanı tarafından imzalanmamış hiçbir dilekçe topluluklar tarafından Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne iletilemez ve bu tür dilekçeler ilgili Müdürlük tarafından kabul edilemez.
f)Yönetim Kurullarının çalışmalarını denetler ve karar defterlerinin düzenli olarak tutulmasını takip eder. Topluluğunun Genel Kurul toplantılarına katılır.
g)Rektörlük tarafından düzenlenecek Akademik Danışman toplantılarına katılarak topluluklar arasında anlayış ve işbirliğinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunur.
h)Topluluk tarafından düzenlenecek her türlü panel, seminer ve benzeri etkinliklere davet edilecek kişilerin Üniversiteye uygunluklarını denetler, bu davetlilere ait isim ve özgeçmişleri kendi değerlendirmesi sonucunda uygun bulur ise etkinlik tarihinden en az otuz (30) gün önce Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne iletir. Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü mekanların uygunluğunu tespit eder ve davet edilecek konukların listesini Rektörlük Makamının onayına sunar. Rektörlük onayı alındıktan sonra Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü topluluğa bilgi verir ve Topluluk Akademik Danışmanı davetli kişilerle iletişim kurar. Bu davetlilerin Üniversitedeki davranışlarına yönelik her tür sorumluluğu danışmanı olduğu topluluk ile birlikte üstlenir.
i)Topluluğun yapacağı ve dışarıdan konuk davet edilmeyecek etkinliklere yönelik başvuru dilekçelerini, söz konusu etkinlikten en az yirmi (20) gün önce gerekli düzenleme ve izin süreçlerinin işleyebilmesi amacı ile Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne bildirir, daha kısa süreli etkinlik önerilerini Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’ne iletmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Topluluğun Organları

Topluluk Genel Kurulu
Madde 17 – Genel Kurul, Rektörlükten izin alınarak kurulmuş öğrenci topluluğunun kayıtlı üyelerinden oluşur. Olağan ve olağanüstü şekilde toplanabilir. Topluluk, ilk Genel Kurul Toplantısını topluluğun kuruluşunu izleyen ilk bir ay içerisinde, bunu izleyen olağan Genel Kurul toplantısını da takip eden her akademik yılın ilk ayı içerisinde gerçekleştirir.

Genel Kurul ilk olağan toplantısında Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerini seçer. Olağan Genel Kurul toplantısı toplam üye sayısının üçte ikisinin katılımıyla Yönetim Kurulunca belirlenen ve toplantı tarihinden on iş günü öncesinde duyurulan saat ve yerde yapılır. İlk Genel Kurul toplantısında, belirtilen üçte iki çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı tarihinden beş iş günü sonra aynı yer ve saatte üçte iki çoğunluk aramaksızın toplantı yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı; Yönetim Kurulunun düşmesi halinde veya Yönetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırma kararı alması halinde yapılır. Bu toplantı için toplam üye sayısının üçte iki çoğunluk şartı aranmaz.

Yönetim Kurulu Üyeliğine Adaylık Şartları
Madde 18- Topluluk Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a. YÖK Disiplin Yönetmeliği uyarınca herhangi bir ceza almış olmamak,
b. Başvurunun yapıldığı tarihte Çankaya Üniversitesi aktif öğrencilerinden olmak,
c. 2547 sayılı yasada tanımlanan normal öğretim süresini (Hukuk Fakültesinde 4 yıl, Diğer Fakültelerde 5 yıl, MYO da ise 3 yıl) geçirmemiş olmak
Yukarıda belirtilen şartların tamamını birden sağlayamayan üyeler Topluluk Yönetim Kuruluna aday olamazlar ve seçilemezler.

Topluluk Yönetim Kurulu
Madde 19- Topluluk Yönetim Kurulu, madde 18 de belirtilen şartlara haiz, topluluk başkanı dahil dört (4) üye öğrenciden oluşur. Bunların dördü (4) asil üye olarak topluluk öğrencileri tarafından kendi üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu için iki (2) yedek üye de aynı şekil ve seçimle belirlenir.

Bir topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunan öğrenciler, bir başka topluluğun Yönetim Kurulu’nda bulunamazlar.

Yönetim Kurulu, topluluğun yıllık çalışma programını hazırlar. Rektörlüğün onayına sunar. Onaylanmış çalışma programını uygular. Yıl sonunda topluluğun çalışma raporunu hazırlayıp Rektörlüğe sunar.

Yönetim Kurulu, topluluğu Üniversite içinde tanıtarak katılımı artırmaya çalışır.

Tekrar Seçilme
Madde 20- Topluluklarda Yönetim Kurulu Başkanı (Topluluk Başkanı) en fazla üst üste iki akademik yıl başkanlık görevini yürütebilir.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması
Madde 21- İstifa veya diğer başka nedenlerle bir Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması durumunda, Yedek Üye Listesinde ilk sırada yer alan üye Yönetim Kurulu’na davet edilir. Bu durumda Yönetim Kurulu kendi içinde tekrar görev dağılımı yapar.

Topluluk Denetleme Kurulu
Madde 22- Denetleme Kurulu, topluluk üyelerinin kendi aralarından seçeceği üç (3) kişiden oluşur. Denetleme Kurulu, topluluğun her türlü çalışmalarını ve işlemlerini denetler. Denetleme Kurulu, öğretim yılı sonunda, denetleme raporunu hazırlar.

Topluluk Başkanı
Madde 23- Her öğrenci topluluğu, Topluluk Yönetim Kurulu üyelerinden birini Topluluk Başkanı olarak belirler. Başkan, topluluğun kurallarının düzgün işleyişinden; topluluğunun diğer topluluklar, Topluluk Akademik Danışmanı, Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Rektörlük ile ilişkilerinden ve bu ilişkilerin eşgüdümünden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Uzman ve Teknik Elemanlardan Yararlanma
Madde 24- Her topluluk, gerektiğinde Rektörlüğün izniyle kendi çalışma konusuna göre uzman, teknik eleman ve Üniversitemiz dışından görevlendirilecek eğitmenlerden yararlanabilir.

Disipline Yönelik Esaslar
Madde 25- Topluluk etkinlikleri kapsamında topluluk amaçlarına ters düşen veya Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında Topluluk Akademik Danışmanı, Topluluk Yönetim Kurulu ya da Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün önerisi üzerine Rektörlük Makamının onayı ile Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

Aynı şekilde, Madde 15’de de belirtildiği üzere, bir öğrenci topluluğunun etkinlikleri kapsamında Çankaya Üniversitesi Yönetmelik ve Yönergelerine aykırı davranıldığının saptanması durumunda, topluluk Kültürel ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’nün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

Yürürlük
Madde 26- Bu Yönerge Senatonun Kararı ve Mütevelli Heyetin onayı ile yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş olan bütün topluluklar iki (2) ay içerisinde yeni yönerge hükümleri doğrultusunda uyarlamalarını ve düzenlemelerini yapmak zorundadır. Belirtilen süre içerisinde yeni yönerge hükümleri doğrultusunda uyarlamalarını ve düzenlemelerini yapmadığı belirlenen topluluklar kapatılır.

Yürütme
Madde 27- Bu Yönergeyi Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Mütevelli Heyet K.T / No : 29.07.2010 / 24
Mütevelli Heyet K.T / No : 02.03.2017 / 25
Güncelleme Tarihi
07 Mart 2017